Privacy Policy

Eigendom en beheer

Deze website is eigendom van YSF-Pro Dakwerken BV, Lenaertsstraat 76, 3800 Brustem en wordt beheerd door Mediagraaf comm.v, Donderveldstraat 38, 3540 Herk-de-Stad. Deze website heeft tot doel de bezoeker ervan informatie te verstrekken over de diensten die wij – Ecoroofs – aanbieden, ondermeer wat betreft onze activiteit van algemene dakwerken.

A. Geen garantie op volledigheid en juistheid

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website hebben een zuiver informatieve waarde zonder enige verbintenis. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt.

Ecoroofs geeft evenwel geen enkele garantie wat betreft de accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties of de websites waarnaar zij een link leggen. Hoewel de inhoud van deze site met de grootste aandacht werd vastgelegd, biedt de verstrekte informatie evenmin enige garantie in het kader van de actualiteit ervan. De informatie op deze site kan verouderd zijn en derhalve niet meer overeenstemmen met de actuele toestand. De informatie op deze site kan onjuistheden bevatten. De informatie kan op elk moment gewijzigd, verbeterd en/of veranderd worden, zonder voorafgaande kennisgeving.

De verstrekte informatie vormt geen aanbod van dakwerken of -producten. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod met betrekking tot een dakproduct of -plaatsing moet u zich steeds wenden tot Ecoroofs.

B. Afstand van aansprakelijkheid

In geen geval kunnen wij of onze partners aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit een beslissing die genomen wordt of een actie die ondernomen wordt op basis van de verstrekte informatie, of voorkomend uit een bezoek van deze site. Evenmin kunnen we aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit de onmogelijkheid tot toegang tot de site.

C. Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. Ecoroofs draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. Ecoroofs biedt bovendien geen enkele garantie voor de betrouwbaarheid van de site – eigenaars of site – houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

D. Gebruikersvoorwaarden

Bij het gebruik van de site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

E. Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De dienst – en productinformatie die Ecoroofs verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als u zich toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website.

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij Ecoroofs, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

F. Privacy

Wanneer u in het kader van deze site persoonsgegevens aan ons overmaakt, zullen deze verwerkt worden conform de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U heeft voor alle gegevens die op u betrekking hebben het recht op inzage, verbetering en verwijdering, zoals de wet het voorziet. U heeft op ieder moment, gratis en op eenvoudig verzoek, het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing doeleinden. Om dit recht uit te oefenen, kan u zich via e-mail wenden tot de contactpersoon van deze site. Voor meer informatie wordt u uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register, bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel, België. Door het louter overmaken van uw gegevens via een formulier, machtigt u ons om uw persoonsgegevens te verwerken en ze te gebruiken in het kader van intern beheer. Onder “intern beheer” wordt onder meer begrepen de administratie van het cliënteel, het beheer van orders, de leveringen, de facturatie, de diensten, het opvolgen van de solvabiliteit, alsmede de marketing en de persoonsgerichte publiciteit. In geval van gebruik door ons van uw gegevens (bijvoorbeeld uw e-mailadres) voor direct marketingdoeleinden, heeft u het recht op ieder moment, zonder kosten en zonder enige vereiste van verrechtvaardiging, u te verzetten tegen dit gebruik van uw gegevens. Het vrijwillig online ter beschikking stellen van uw persoonsgegevens gebeurt op uw eigen risico.

G. Cookies

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ en dit om de dienstverlening te verbeteren. Cookies zijn kleine elektronische bestanden die met webpagina’s van Ecoroofs worden meegestuurd en die op het toestel van de gebruiker worden opgeslagen. De in de cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

De geplaatste cookies hebben enkel als doel om het gebruik van de website van Ecoroofs te vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren of een uitdrukkelijk door de gebruiker van de website gevraagde dienst te leveren.

Ecoroofs maakt gebruik van de volgende cookies:

  1. Strikt noodzakelijke cookies, dit zijn cookies die bezoekers in staat stellen om de website te bekijken, de functies op de website te gebruiken en toegang tot beveiligde of geregistreerde gedeelten te krijgen. Indien het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld, kunnen bepaalde delen van de website niet naar behoren worden gebruikt.
  2. Prestatiebevorderende cookies, dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de website gebruiken, teneinde het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren.
  3. Functionaliteitscookies, dit zijn cookies die Ecoroofs in staat stellen om de keuzes en voorkeuren (zoals taalkeuze, enz.) van bezoekers te onthouden, teneinde het gebruiksgemak van de website te verhogen en aan de bezoekers relevantere informatie te kunnen tonen.

De gebruiker kan zijn webbrowser zo instellen dat deze informatie geeft over de ontvangst van een cookie of de mogelijkheid biedt de installatie van een cookie te weigeren. U kunt in uw browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van onze website.

H. Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Geschillen die hieruit voortkomen zijn exclusief onderworpen aan de rechtspraak van de rechtbanken te Hasselt, België.